مکمل روغن
این محصول برای بالا بردن ضریب گرانروی و افزایش دهنده غلظت روغن اتومبیل شما در دماهای بالا تولید شده و زمان مصرف آن در دمای محیطی 20°C به بالا توصیه می گردد و بعد از هر تعویض روغن متناسب با حجم روغن داخل موتور خودرو به آن اضافه می گردد.