ضد یخ و ضد جوش
-انتقال بهتر حرارت و کارایی بهینه بر روی سطوح داغ موتور و لوله های رادیاتور
-افزایش طول عمر سیال خنک کننده
-حفاظت بهتر از مسیر انتقال اب از رادیاتور تا موتور خودرو برای چهار فصل سال